KFCE Community
알림마당

입찰공고

[공고 제2023-089호] 관광거점도시 안동 마이스(MICE) 홍보사업 대행용역 입찰공고

()한국정신문화재단 공고 제2023-089

 

 

『관광거점도시 안동 마이스(MICE) 홍보사업

대행용역 입찰공고

 

 

  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령43조에 따라 『관광거점도시 안동 마이스(MICE) 홍보사업』대행용역의 사업자 선정을 위해 붙임과 같이 입찰을 공고하오니 많은 관심 부탁드립니다. 

 

2023. 8. 17.

 

                                                                                                              ()한국정신문화재단 재무관